Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler (ABİDE Raporundan)

ABİDE Türkiye’nin öğrencilerin akademik becerilerini izlemek ve değerlendirmek için yaptığı çalışma. Haberlerde yerli PISA olarak geçiyor. Yazıda, öğrenci başarısını etkileyen faktörler ABİDE 2016 raporundan faydalanılarak listelenmiştir. Rapor, “Öğrenci başarısını ne etkiler?” ve “Öğrenci başarısı nasıl arttırılabilir?” sorularına cevap vermektedir.

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri hakkında ayrı ayrı değerlendirmelerin bulunduğu raporun tamamına buradan erişebilirsiniz. ABİDE raporunda ğrenci başarısını etkileyen durumlardan öğretmenlerle ve okulla ilgili olanlar da yer alıyor. Yazıdaki öğrenci başarısını etkileyen durumlarda okul ve öğretmen ile ilgili veriler yer almamaktadır. Yine de özet olarak öğretmenin tecrübesi, hizmet içi eğitimlere katılımı arttıkça öğrenci başarısının arttığı söylenebilir. Okul başarısını arttıran etkenler arasında da okulda kütüphane olması ve okulun iyi bir bölgede yer alması yer alıyor.

Metinde değerlendirmeler Türkçe dersi üzerinden alıntılanmış olsa da değerlendirme Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler dersleri için geçerlidir.

Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler

Anne Eğitim Düzeyi

Türkçe testine ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının, annelerinin eğitim düzeyi doktora mezunu olan öğrencilere ait olduğu ( =581,2), en az puan ortalamasının ise annelerinin eğitim düzeyi “okula hiç gitmedi ya da ilkokul terk” olan öğrencilere ait olduğu ( =454,5), görülmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin Türkçe testine ilişkin ortalama puanlarının anne eğitim düzeyine bağlı olarak anlamlı bir biçimde farklılaştığı bulunmuştur.

Sosyoekonomik Düzey

Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile Türkçe testi puanları arasında anlamlı, orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bir başka deyişle, öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri yükseldikçe Türkçe puanlarının da yükseldiği ileri sürülebilir.

Eğitim Hedefi

Türkçe testine ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin eğitim hedeflerine göre incelendiğinde en yüksek puan ortalamasının eğitim hedefi doktora ve yüksek lisans yapmak olan öğrencilere ait olduğu ( =549,8), en az puan ortalamasının ise eğitim hedefi liseyi bitirmek olan öğrencilere ait olduğu ( =409,6) görülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin Türkçe testi puanlarının eğitim hedeflerine göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Evdeki Kitap Sayısı

Türkçe testine ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin evinde bulunan kitap sayısına göre incelendiğinde, en yüksek puan ortalamasının evlerinde 81 ve üzeri kitap olan öğrencilere ait olduğu (X ¯=547,2), en düşük puan ortalamasının ise evlerinde 0-5 kitap olan öğrencilere ait olduğu (X ¯=446,2) görülmektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin Türkçe testi puanlarının evdeki kitap sayısına göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Katılma Durumu

Türkçe testine ilişkin öğrenci ortalamaları, öğrencilerin DYK’ya katılma durumuna göre incelendiğinde,
en yüksek puan ortalamasının her iki dönemde de kurslara katılımı olan öğrencilere ait olduğu (X=514,17), en düşük ortalamanın ise yalnızca 1. dönem katıldığını (X=488,26) ifade eden öğrencilere ait olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin Türkçe testi puanlarının DYK’ya katılma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Okula Yönelik Tutum

Türkçe testi puanları ile okula yönelik tutumları arasında ,023 ile çok düşük ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile öğrencilerin okula yönelik tutumları arttıkça (pozitife yaklaştıkça) Türkçe başarı puanlarının düşük miktarda da olsa arttığı yorumu yapılabilir.

(Bu maddede Sosyal Bilgiler dersiyle ilgili bir ayrışma söz konusu. “Bu durumda öğrencilerin sosyal bilgiler başarı puanları ile okula yönelik tutumları arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı yorumu yapılabilir.”) Öğrenci başarısını etkileyen faktörler arasında bu madde değişkenlik göstermektedir.

Aile İlgisi ve Aile Baskısı

Öğrencilerin Türkçe testi puanları ile aile ilgisi arasında düşük düzeyde, pozitif yönde ancak aile baskısı ile arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bir başka deyişle, aile ilgisi arttıkça öğrencilerin Türkçe puanlarının az da olsa yükselme eğilimi gösterdiği, aile baskısı arttıkça ise öğrencilerin Türkçe puanlarının az da olsa düşme eğilimi gösterdiği görülmektedir.

Akran Zorbalığına Maruz Kalma Durumu (İndisi)

Öğrencilerin Türkçe testi puanları ile akran zorbalığına maruz kalma durumları arasında düşük düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bir başka ifade ile Türkçe testi puanları yüksek olan öğrencilerin akran zorbalığına maruz kalma olasılığının arttığı ileri sürülebilir.

Ödev İçin Harcanan Süre

En yüksek puan ortalamasının Türkçe ödevini yapmak için “16-30 dakika” harcayan öğrencilere ait olduğu (X=506,45), en düşük ortalamanın ise Türkçe ödevini yapmak için “15 dakika ya da daha az” süre harcayan (X=490,12) öğrencilere ait olduğu görülmektedir. Öğrencilerin ödev yapmak için çok fazla süre harcamalarının Türkçe puanlarında tutarlı bir biçimde anlamlı bir değişime yol açmadığı görülmektedir.

Derse Verilen Değer, Dersten Hoşlanma ve Derse İlişkin Öz-yeterlik

Öğrencilerin Türkçe dersine verdikleri değer, Türkçe dersinden hoşlanma durumları ve Türkçe dersine ilişkin öz-yeterlik algıları arttıkça öğrencilerin Türkçe başarı puanlarının az da olsa artma eğilimi gösterdiği savunulabilir. Buna ek olarak, öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin öz-yeterlik algılarının; Türkçe başarılarını etkileme bakımından Türkçe dersine verdikleri değerden ve Türkçe dersinden hoşlanma durumlarından önce geldiği ileri sürülebilir.

Öğrenci başarısını etkileyen faktörler incelenerek çocukların akademik başarılarını yükseltici önlemler alınabilir. Madde açıklamaları ABİDE 2016 raporundan alıntılanmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın