Kategoriler
Açık Kültür Sosyal Bilimler

Osmanlı’da Bir Propaganda Örneği: Tırnova Cadıları

İktidarın halka belli düşünceleri benimsetmeye başlaması modern çağ ile başlayan bir süreç değil. Devletler ellerindeki imkanları halkın duygu ve düşüncelerini etkilemek için kullanmışlardır. Radyo ve televizyondan önce de hikayelerle, söylentilerle propaganda işi yapılıyordu. Osmanlı Devleti’nde de propaganda vardı. Tırnova Cadıları olayı bunun eşsiz bir örneğidir. Tırnova Cadıları hakkındaki aşağıdaki alıntılar ve yorumlar Reşat Ekrem Koçu’ya […]

Kategoriler
Açık Kültür Sosyal Bilimler

Magna Carta ve Günümüze Etkileri

Magna Carta Latince ve “Büyük Ferman” anlamına geliyor. 1215 yılında İngiltere’de Kral (Yurtsuz) John soyluların zorlamasıyla, kendi mutlak haklarının bir kısmından vazgeçmişti. Monarkın yetkilerinin bir kısmından vazgeçmek zorunda kalması ve geniş halk kitlelerinin monarka karşı bazı haklara sahip olması açısından Magna Carta ilktir ve insan hakları ve hukukun üstünlüğü kavramlarının ilk kez somutlaşmasıdır. Magna Carta, […]

Kategoriler
Açık Kültür Sosyal Bilimler

Savunma Mekanizmaları (Yaygın Olanlar)

Savunma mekanizmaları Sigmund Freud ve kızı Anna Freud’un, “ben” denilen varlığımızı koruma amacıyla kullandığımızı öne sürdüğü psikolojik kalkanlardır. Savunma mekanizmaları kaygıyla baş etmemizi sağlar. Bir noktaya kadar yararlı olan bu mekanizmalar bir noktadan sonra kişi için tehlikeli olabilir. Yazıda savunma mekanizmalarından yaygın olarak bilinenlerden birkaçı yer alacak. Bu örneklerde konu kolay anlaşılır olsa da savunma […]

Kategoriler
Açık Kültür Sosyal Bilimler

Toplum Sözleşmesi (J. J. Rousseau)

J. J. Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi meşruiyetin kaynağı ve demokrasinin gelişimi açısından önemli bir belgedir. Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’ne gelmeden önce toplum sözleşmesi kavramı üzerinde durmak gerekir. Toplum sözleşmesiyle birlikte devletin kaynağı, meşruiyet sorunu ve egemenlik anlayışında çok önemli değişiklikler ortaya çıkar. Toplum sözleşmesinde siyasal iktidarın kaynağı tanrı değil, sözleşmeyi yapan bireylerdir. Sözleşme ile iktidarın kaynağı artık […]

Kategoriler
Açık Kültür Sosyal Bilimler

Thomas Hobbes’un Leviathan’ı (Toplum Sözleşmesi)

Leviathan, Thomas Hobbes’un devlet anlayışından ortaya çıkan mutlak güce sahip iradenin hakim olduğu devlettir. Devleti yöneten irade neredeyse bütünüyle serbest olmalıdır. Hükümdara koşulsuz itaat edilmesi gerekir. Sınırlandırılamaz ve isyan edilemez olan bu irade herkes için iyiyi sağlayacaktır. Sözleşme ile Hobbes’un, iktidarın kaynağının (eski toplumların anlayışı olan) Tanrı değil, insanların ortak kabulü olduğunu söylemesi önemlidir. İktidarın […]

Kategoriler
Açık Kültür Sosyal Bilimler

Skolastik Düşünce ve Önemli Skolastikler

Skolastik düşünce nedir? Bunu anlamak için Fuat Sezgin’den kısa bir açıklamayla başlayarak konuyu derinleştirmeye çalışacağım. Skolastik düşüncenin kökenleri ve uygulamaları hakkında ayrıntıya girmeden önce skolastik felsefenin kilise ile doğrudan ilişkili bir felsefe olduğunu bilmek gerekir. Gerçekte skolastkik tabiri bir zamanlar Avrupa eğitim kurumlarında bilginin deney ve gözlem yoluyla değil, büyük otorite kabul edilen kimselerin eserlerine […]

Kategoriler
Açık Kültür Sosyal Bilimler

Hamurabi Kanunları ve Bazı İlginç Maddeler

Hamurabi Kanunları Babil’de, milâttan önce 2123 – 2081 seneleri arasında kırk iki yıl hükümdar olan Hamurabi tarafından, devlette adaletin hâkimiyetini ve fertlerin refah ve saadetini temin eylemek gayesiyle düzenlenmiştir. Neticede eski örf ve âdetlerden, Bâbil Devletini teşkil eyliyen küçük siyasi teşekküllerin kanunlarından ve hususiyle Sümerler zamanına ait hukuktan, Sümerlerin yazılı kanunlarından, Ur hanedanına mensup Sümer […]